Dealer-portal

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Plastermade B.V.

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Plastermade B.V. en/of haar vertegenwoordigers.
Partijen kunnen hiervan alleen schriftelijk afwijken. Onder “ schriftelijk “ wordt in deze voorwaarden ook verstaan, per e-mail of fax.

Definities :

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met :

Ondernemer : rechtspersoon, hierna nader te noemen en/of aan te duiden als Plastermade B.V. die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt en die materialen levert.

Koper : de partij, niet zijnde consument, aan wie ondernemer aanbiedingen doet/ de partij met wie ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van materialen, nader aan te duiden als afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten.

Aanbieding : de door Plastermade aangeboden levering van materialen, waarbij de prijzen die gehanteerd worden op het online inloggedeelte van de site van Plastermade ook als zodanig beschouwd dienen te worden.

Order : order van koper tot levering van materialen door ondernemer.
Overeenkomst : de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding, waarbij de aanbieding niet meerdere malen uitgebracht hoeft te worden en waarbij een bestelling gedaan via het online inloggedeelte van de site van Plastermade ook als zodanig beschouwd wordt.

Partijen : ondernemer en koper gezamenlijk.

Artikel 1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle ( prijs ) aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten en leveringen tussen Plastermade en koper.
1.2 Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelswijzen binnen de handelsbranche van Plastermade, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Plastermade zijn geheel vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop zij gedaan worden en kunnen altijd eenzijdig door haar worden ingetrokken. Plastermade dient gesloten overeenkomsten aangaande een dealerschap te allen tijde te respecteren en kan het opzeggen van de aanbieding alleen dan intrekken na het verlopen van de overeengekomen periode.
2.2 Wanneer Plastermade een schriftelijke aanbieding gedaan heeft en de koper heeft 2 weken na verloop van de datum van het aanbod niet gereageerd, dan mag Plastermade de aanbieding zonder nadere mededeling als vervallen beschouwen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst met Plastermade komt alleen tot stand:
a) doordat beide partijen zich daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard,
b) indien Plastermade een opdracht schriftelijk bevestigd heeft en de klant deze bevestiging niet binnen acht kalenderdagen schriftelijk heeft verworpen,
c) doordat de klant een aanbetaling doet en Plastermade deze accepteert,
d) door een bestelling te doen via het inloggedeelte van de site van Plastermade,
e) door feitelijke levering van de producten en/of het verrichten van de diensten door of namens Plastermade en/of het verrichten van de diensten door of namens Plastermade.
3.2 Indien de koper de aanbieding van Plastermade eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door Plastermade.
3.3 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Plastermade bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen conform de aan de koper verstrekte prijslijst of de prijzen genoemd in een aanbieding dan wel de prijzen genoemd op het inloggedeelte van de website, zijn af-magazijn onder een totaal orderbedrag van € 750,00 excl. BTW per levering, boven dit bedrag wordt franco geleverd op een door de koper aan te geven leveradres.
4.2 Prijzen gelden per aantal of per meter dan wel per over verpakking of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld.
4.3 Prijzen en aanbiedingen zijn mede gebaseerd op externe kostenfactoren zoals materiaalprijzen, productiekosten, in-en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta en ( internationale ) transportkosten. Verschillen van meer dan 5% tussen deze kostenfactoren ten tijde van de aanbieding en ten tijde van de factuurdatum aan koper gericht, zowel naar boven als naar beneden, zullen in de factuurprijs worden doorberekend.
4.4 Alle door Plastermade vermelde actuele prijzen kunnen door Plastermade zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Artikel 5. Levertijd
5.1 De tussen Plastermade en de koper overeengekomen levertijden worden door Plastermade zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Plastermade spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
5.2 De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
5.3 De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de goederen/zaken weigeren.

Artikel 6. Levering en Risico
6.1 De aflevering geschiedt op een door de koper opgegeven adres aan Plastermade, franco of onder transportkosten, conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van Plastermade en hetgeen is overeengekomen.
6.2 Bij aflevering op door koper aan Plastermade opgegeven adres, worden de materialen geacht door Plastermade te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
6.3 De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van Plastermade en de schade van Plastermade indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.
6.4 Bij afwezigheid van de koper worden de goederen gelost, geheel voor eigen risico en kosten van de koopprijs en eventuele gevolgschade voor de koper.
6.5 Bij aflevering op door koper aan Plastermade opgegeven adres, zal Plastermade die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van Plastermade passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van Plastermade, gebruikelijke voorwaarden.
6.6 Bij aflevering op door koper aan Plastermade opgegeven adres, behoeft Plastermade de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van Plastermade of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.
6.7 Levering af-magazijn ( afhaal ) is mogelijk zonder enige kosten en indien dit vooraf, schriftelijk wordt aangegeven door koper en bevestigd door Plastermade. Bij levering af-magazijn worden de materialen geacht door Plastermade te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
6.8 Plastermade is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

Artikel 7. Inspectie producten en reclame
7.1 De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan Plastermade te worden gemeld.
7.2 In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de koper niet het recht om af te keuren, de door Plastermade gebruikte monsters zijn slechts voorbeelden om een indicatie te geven van het te leveren product. Kleurafwijkingen gelden niet als een gebrek en producten kunnen niet om die reden worden afgekeurd en geretourneerd.
7.3 Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door Plastermade zoals deze luiden op de dag van het totstandkomen van de overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen.
7.4 Indien gebreken met inachtneming van lid 7.1 zijn gemeld, zal door of namens Plastermade worden onderzocht of er sprake is van een gebrek voor risico van Plastermade. De klant is verplicht aan een dergelijk onderzoek volledige medewerking te geven. Indien het een gebrek voor risico van Plastermade betreft, is zij verplicht de onverwerkte producten met de gebreken terug te nemen en kan zij de producten vervangen, reparatiewerkzaamheden te ( laten ) verrichten of het aankoopbedrag te restitueren.
7.5 Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, Plastermade hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
7.6 De rechten van de koper als genoemd in lid 7.5 vervallen in elke geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Plastermade ter zake van de producten afgegeven garantie.
7.7 De koper dient Plastermade binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door Plastermade afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

Artikel 8. Retourzendingen
8.1 Retourzendingen en restitutie van aankoopbedragen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.
8.2 Indien retourzendingen met inachtneming van lid 7.1 geaccepteerd worden, zal dit alleen gebeuren met schriftelijke toestemming van Plastermade.
8.3 Geheel of gedeeltelijk verwerkte producten, beschadigde producten en producten waarvan de verpakking ontbreekt of beschadigd is, kunnen niet worden geretourneerd en zullen niet geaccepteerd worden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Producten geleverd door Plastermade blijven diens eigendom totdat aan alle betalingsverplichtingen door koper zijn voldaan.
9.2 In geval van annuleringen door de koper van een opdracht worden eventuele aanbetalingen niet gerestitueerd.
9.3 Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt na zal komen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Plastermade terstond genoegzaam en in de door Plastermade gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet voldaan heeft is Plastermade gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
9.4 Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 9.3, niet binnen 7 dagen na een schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
9.5 Heeft Plastermade de materialen reeds verzonden voordat aan Plastermade omstandigheden blijken op grond waarvan Plastermade redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper afgegeven worden, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op een onvoorwaardelijke aflevering door Plastermade. Plastermade dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.
9.6 Betalingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum door Plastermade te zijn ontvangen op zijn bankrekening. Indien na het verstrijken van deze termijn geen ( volledige ) betaling is ontvangen zal een herinneringsfactuur verzonden worden. Vijf ( 5 ) dagen na de datum op deze herinneringsfactuur dient de factuur alsnog voldaan te zijn. Indien na het verstrijken van deze termijn geen ( volledige ) betaling is ontvangen is de klant automatisch in verzuim en zal de wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle door Plastermade te maken kosten voor het incasseren van te late betalingen, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, dienen volledig door de klant te worden vergoed.
De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag of het incassotarief van de Orde van Advocaten indien dit hoger is, met een minimum van € 125,00 per zaak.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Plastermade, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Plastermade en voor zover Plastermade in staat is om in soortgelijke zaken te leveren.
10.2 Plastermade is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
10.3 Indien Plastermade door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de koper Plastermade voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Plastermade.
10.4 Plastermade is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Plastermade heeft voldaan.
10.5 Indien de koper Plastermade kan aanspreken op de door Plastermade afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaats vinden ter beoordeling van Plastermade.

Artikel 11. Einde Overeenkomst
11.1 Plastermade kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden :
a) indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de prijs betaald of terzake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b) in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
c) in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van Plastermade om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 9;
11.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Plastermade aan koper, Plastermade een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Plastermade, mits binnen een redelijke doch minimale termijn van 6 maanden, de overeenkomst voor de toekomst voor ontbonden verklaren.
11.3 Plastermade kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door Plastermade geleden verlies en de gederfde winst.
11.4 In geval Plastermade de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Plastermade uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 12. Overmacht
12.1 In geval van overmacht waardoor Plastermade verhinderd is om producten te leveren is Plastermade gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten of te verlengen met de duur van de overmacht, zonder aansprakelijk te zijn voor schade als gevolg hiervan.
12.2 In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht gegeven wordt. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Plastermade staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van Plastermade in gebreke blijven met de aflevering, daaronder ook uitdrukkelijk begrepen omstandigheden waardoor vertraging op treedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Plastermade de materialen betrekt.

Artikel 13. Toepasselijk recht/geschillen en bevoegde rechter
13.1 Alle door Plastermade aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
13.2 Eventuele geschillen tussen Plastermade en koper zullen exclusief berecht worden door de daartoe bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Plastermade.